Forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme

Efter hvidvaskloven (bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, LBK 380 af 2. april 2020) er firmaet forpligtet til at indhente visse identitetsoplysninger for at forebygge bl.a. hvidvask.

Loven gælder for advokater, når advokaten f.eks. rådgiver om eller udfører transaktioner for klienter i forbindelse med køb eller salg af fast ejendom eller på anden måde forvalter klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver (§ 1).

Konkret skal firmaet identificere og vurdere risikoen for, at firmaet kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme (§ 7).

Firmaet skal have skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller for bl.a. kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings- og underretningspligt (§ 8).

Reglerne betyder, at firmaet skal sikre sig navn og cpr-nummer eller lignende, f.eks. ved at tage en kopi af pas eller kørekort, på fysiske personer. Ved juridiske personer indhentes navn og cvr-nummer eller lignende (§ 11).

Oplysningerne indhentes før rådgivningen påbegyndes (§ 14).

Personoplysninger anvendes alene til at forebygge bl.a. hvidvask. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål (§ 16).

Hvis der opstår mistanke om hvidvask skal firmaet underrette Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (§ 26)

Efter loven skal identitetsoplysninger og kopier af foreviste legitimationsdokumenter opbevares i mindst 5 år og vil herefter blive slettet (§ 30).

Yderligere oplysninger om reglerne fremgår af advokatmyndigheders hjemmeside (www.advokatsamfundet.dk).